11
Joi, Aug

Eveniment

Informații referitoare la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2021-2022.

Direcția de Asistență Socială Brașov informează opinia publică că au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în baza cărora consumatorii vulnerabili de energie beneficiază de ajutor pentru încălzire (pe perioada 01.11.2021-31.03.2022) şi de suplimentul pentru energie (pe întreaga perioadă a anului) pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Din 18 octombrie 2021 se va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere - declarație pe proprie răspundere) precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului.

Formularele pot fi ridicate:

- de la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov din str. Panselelor nr. 23;

- de la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Brașov, Bdul. Eroilor, nr. 8;

- descărcate de pe site-ul http://www.dasbv.ro/prestatii-si-beneficii-sociale/ajutoare-pentru-incalzirea-locuintei/ ( descarcă aici).

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

a)      Între 250 lei  - 25 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;

b)      Între 500 lei – 50 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;

c)       Între 320 lei – 32 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;

d)      Procent cuprins între 10-100% din valoarea consumului lunar pentru  consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat.

Cuantum suplimentului pentru energie, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

      a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

  b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

  c) 10lei/lună pentru consumul de energie termică;

  d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

De pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov, accesând link-ul http://www.dasbv.ro/prestatii-si-beneficii-sociale/ajutoare-pentru-incalzirea-locuintei/ pot fi obținute informații despre:

• Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

• Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

Precizare 

Actele necesare sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit.

Pentru documentele care trebuie prezentate în copii, rugăm solicitanții să pregătească copii ale acestora deoarece în zonă nu există posibilitatea de copiere a documentelor.

Cererile se depun începând cu data de 18.10.2021:

- fie personal la sediul din str. Panselelor, nr. 23 în timpul programului de lucru: luni, marți, miercuri, vineri între orele 08:30-15:00 cu pauză de dezinfecție 11.30-12.00 joi între orele 8.30-17.00 cu pauze de dezinfecție 11.30-12.00 și 14.30-15.00;

- fie pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Începând cu data de 18.10.2021 se derulează și Campania „Dar din suflet pentru seniori” cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, iar pentru respectarea restricțiilor impuse de autorități în această perioadă și evitarea unor deplasări multiple,  recomandăm ca în perioada 18.10.2021-01.11.2021 să preia/depună documentele și pentru ajutorul de încălzire cu precădere persoanele vârstnice.

Distribuirea și preluarea documentelor se va face cu respectarea tuturor regulilor impuse de autorități în această perioadă și luarea măsurilor necesare în scopul protecției, securității și sănătății beneficiarilor și angajaților.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum urmează:

 

Plafon de venituri/membru familie

(lei)

procent

în factură

la titular

energie electrică

(lei)

gaze naturale

(lei)

lemne

(lei)

<200

100%

500

250

320

200,1 - 320

90%

450

225

288

320,1 - 440

80%

400

200

256

440,1 - 560

70%

350

175

224

560,1 - 680

60%

300

150

192

680,1 - 920

50%

250

125

160

920,1 - 1040

40%

200

100

128

1040,1 - 1160

30%

150

75

96

1160,1 - 1280

20%

100

50

64

1280,1 - 1386

10%

50

25

32

1280,1              2053

 (în cazul persoanei singure)

10%

50

25

32

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure). Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului)

energie termică

(lei/lună)

energie electrică

(lei/lună)

gaze naturale

(lei/lună)

lemne

(lei/lună)

10

30

10

20

în factură

la titular

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

 

Lista actelor doveditoare

A. Componenţa familiei se dovedeşte  după caz, cu următoarele acte, în copie:

a) actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei,după cum urmează:

- pentru cetăţenii români, după caz: - buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie/ paşaport;

- pentru cetăţenii străini sau apatrizi, după caz: - permis de şedere temporară/document de identitate/permis de şedere pe termen lung;

- pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed.Elveţiană, după caz:- certificat înregistrare/carte de rezidenţă.

b) certificatele de naştere ale copiilor (în cazul copiilor până la 14 ani);

c) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

g) alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz.

B. Acte doveditoare privind veniturile realizate

Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente în original sau copie după caz:

- adeverinţă eliberată de angajator pentru luna anterioară care să cuprindă venitul net realizat, tichte de masă, vouchere de vacanţă sau alte bonusuri, după caz- original;

- cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii - copie;

- alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, astfel cum sunt prevăzute în formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, după caz.

C.  Alte acte necesare:

-  adeverinţă de la Asociaţia de proprietari la care sunt arondaţi, din care să rezulte numele, prenumele şi numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care solicită acordarea ajutorului, dacă sunt trecute în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere - original;

- documentul care atestă calitatea de proprietar al locuinţei (contract de vânzare-cumpărare, etc.);

- contractul de închiriere  înregistrat la administraţia finanţelor publice, după caz, pentru persoanele care locuiesc cu chirie, valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei  sau contract de comodat, contract de uzufruct, contract de uz  (etc.) încheiate la notar, după caz – copie;

- pentru elevi şi studenţi, adeverinţă din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de bursă- original;

- factură de gaz/energie electrică, în cazul solicitanţilor care utilizează  gaze naturale/energie  electrică pentru încălzirea locuinţei - copie;

- talon auto/carte de identitate a vehiculului – pentru solicitanţi/membrii de familie care deţin în proprietate autoturism - copie. ;

- negaţie de la primăria de domiciliu, pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Braşov - din care să rezulte că nu s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei–  original;

- adeverinţe de la Direcţia Fiscală şi ANAF ptr cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Braşov din care să rezulte veniturile realizate/bunurile mobile şi imobile deţinute - original;

-declaraţie notarială care să ateste faptul că, solicitantul sau membrii de familie ai acestuia nu realizează venituri-original.

 

 

 


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: